PROMENADCOACHEN

Att träffa en coach är ett sätt att starta eller komma vidare i en process av förändring och utveckling. Området för coachningen kan variera mycket. Det kan röra arbete, relationer, ledarskap, eller långsiktiga mål i livet. Coachningen ska utmana dina tankemönster och sätt att handla inom det område som är angeläget för dig. Målet med samtalen är att du ska hitta din riktning framåt, och identifiera handlingar som ska leda vidare i den riktningen. Ofta finns det ett övergripande tema för coachningen, men vi avhandlar också ofta ett ämne per tillfälle.

Coachning är inte terapi eller avsett som en psykologisk behandling. Inom coachning fokuserar vi heller inte på det förflutna. Coachningen är istället ett samarbete mellan två personer, där klientens behov står i centrum och tiden under och efter coachningen är i fokus. Detta innebär inte att personer med psykisk ohälsa inte kan ha nytta av att gå till en coach, men ohälsan kommer inte vara i fokus eftersom det inte är coachens kompetens eller roll. Däremot är coachningen ett forum där starka känslor kan få utrymme. Många av oss har få tillfällen i våra liv att uttrycka starka känslor, vilket kan vara hämmande. I coachningen får sådana känslor ta plats.

Motion som metod

Fysisk aktivitet och yttre intryck gör det lättare för oss att tänka nytt och klart. Min metod bygger därför på att coachningen sker utomhus och i rörelse, om vi inte kommer överens om något annat. Vi går en promenad tillsammans och samtalar under vägen. På så vis får vi även motion. Känner vi att vi behöver en paus, kan vi sätta oss en stund för att vila eller för att göra en anteckning. Jag kallar mig därför för Promendadcoachen.

Coachning som friskvård

Eftersom vi motionerar under samtalets gång, kan du också finansiera din coachning med friskvårdsbidrag, som många får av sin arbetsgivare. Du redovisar då kvittot och får ersättning på din lön för kostnaden för coachningen, upp till det belopp som är avtalat med din arbetsgivare.

Om mig

Promenadcoachen Martin

Mitt namn är Martin Cederberg. Jag arbetar med försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska branschen (B2B och B2G), och har under flera år haft ledande positioner. Som chef insåg jag tidigt att jag trivdes bra med att använda ett coachande förhållningssätt i ledarskapet, och att det också var något som övriga i gruppen uppskattade hos mig. Jag gick flera kurser i ledarskap där även det coachande förhållningssättet var en central del av utbildningarna. När jag senare tillträdde en tjänst utan personalansvar insåg jag hur mycket jag saknade coachandet i arbetet, och bestämde mig för att gå en renodlad coachutbildning.

Jag lever tillsammans med min partner och vår hund, delvis i Stockholm och delvis på den uppländska landsbygden. Jag är intresserad av allt från djur, natur, hälsa, mental utveckling, kultur, historia, trädgård, byggnadsvård, miljöfrågor till teknisk innovation och digitalisering av samhället.

Jag är diplomerad coach och har genomgått en utbildning godkänd av International Coaching Federation (ICF), världens och Sveriges största förbund för coacher. Utbildningen uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering (Associate Certified Coach).

Klientens ansvar

Du som klient ansvarar för din process. Däri ligger att vara aktiv under samtalen och att mellan samtalen arbeta med de handlingar som planerats, och som ska leda vidare i rätt riktning.

Det är också klientens ansvar att säga ifrån om coachningen inte leder i en riktning som känns rätt. I det fallet kan du som klient antingen välja att avbryta coachningen eller inleda en dialog med mig som coach om vad som behöver förändras.

Coachens ansvar

Som coach är jag ansvarig för att skapa nya förutsättningar för förändring inom det område som är angeläget för dig. Du som klient och dina behov står i centrum för mig som coach. Som verktyg använder jag olika typer av frågor för att utmana dig och skapa ny förståelse för din situation, dina mål och dina alternativ. Jag kan komma att ställa provocerande frågor, men jag står alltid på din sida och vill ditt bästa.

Mitt ansvar är att lyssna aktivt till dig och försöka förstå dig och det område som är angeläget för dig att förändra. Ett aktivt lyssnande är en förutsättning för att ställa rätt frågor.

Formen för coachning

Antalet tillfällen för coachningen beror på dina önskemål och behov samt vilket eller vilka områden som coachningen ska omfatta, men minst tre tillfällen rekommenderas för att kunna analysera det angelägna området, identifiera handlingar och följa upp dessa. Processen händer i minst lika hög grad mellan träffarna. De identifierade och planerade handlingarna, samt reflektion sker mellan mötena och är avgörande för att åstadkomma en bestående utveckling.

Konfidentiella samtal

En coach har inte tystnadsplikt enligt lag. Däremot förbinder jag mig som coach att hålla innehållet i våra samtal konfidentiellt genom en skriftlig överenskommelse med mina klienter. Eventuella anteckningar förvaras anonymiserade och förstörs senast 12 månader efter avslutad coaching.

Pris och villkor

Samtalen är c:a 60 minuter. Priset för privatpersoner är 950 kr inkl. moms per tillfälle. För företagskunder är priset 1.200 kr exkl. moms. Ombokning är möjlig fram till 24 timmar innan avtalad tid. Återbetalning medges ej.

Kontaktuppgifter

Skicka ett mail, martin.cederberg@promenadcoachen.se, eller ring mig, 0702-448558, om du är intresserad av att veta mer eller boka ett samtal.